Gå til sidens indhold

Oftest stillede spørgsmål

Find svarene på de oftest stillede spørgsmål. Kig eventuelt i vores vejledninger til diverse byggeprojekter.

Hvordan søger du byggetilladelse

Alle ansøgninger skal sendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.


Læs mere om hvordan du søger.

Fuldmagter

Hvorfor skal jeg sende en fuldmagt?
Det er der to grunde til. I Aarhus Kommune har vi fokus på fuldmagter, da de sikrerejeren, at vi ikke behandler byggesager på vedkommendes ejendom, uden man er klar over det. En anden årsag er, at vi opkræver byggesagsgebyret ved ejendommens tinglyste ejer.

I hvilke sager, skal jeg sende en fuldmagt?
Det skal du i alle de sager, hvor du søger/spørger om noget på en ejendom, du ikke selv ejer, eller hvor ejendommen ejes af en ejerforening.

Hvad skal en fuldmagt indeholde?
En fuldmagt skal indeholde følgende:
  • Ejendommens adresse, matrikelnummer og ejendomsnummer.
  • Navn og adresse på ejendommens tinglyste ejer(e).
  • Navn og adresse på ansøger (den som fuldmagten gives til).
  • Hvad der gives fuldmagt til - eksempelvis nedrivning, ansøgning om byggetilladelse eller forespørgsel om anvendelse.
  • Tydelig angivelse af hvem, der har skrevet under (navn, titel og evt. stillingsbetegnelse, hvis der er tale om en virksomhed, boligforening eller ejerforening. Stempler er også velkomne).
  • CVR-nr. på evt. virksomhed.
Hvis fuldmagten udstedes af en administrator, skal der fremgå tydeligt, hvem vedkommende er administrator for.

Hvad må en fuldmagt ikke indeholde?
En fuldmagt må ikke indeholde betingelser eller tidsfrister, da Aarhus Kommune ikke har lovhjemmel til at håndhæve disse. 

Hvad betyder det for dig om ejer at udstede en fuldmagt?
Når du skriver under på en fuldmagt, giver du modtageren af fuldmagten ret til at søge/forespørge på din ejendom hos Aarhus Kommune. Du giver lov til, at Aarhus Kommune gennemfører en sagsbehandling, træffer en afgørelse/besvarer en forespørgsel og sender en faktura for forbrugt tid på sagen til dig som ejer af ejendommen. 
Aarhus Kommune sender altid fakturaen for byggesagsgebyret til ejendommens tinglyste ejer. Fuldmagter må derfor ikke indeholde betingelser om, at faktura for byggesagsgebyret skal sendes til en anden end ejendommens ejer. Hvis I har en indbyrdes aftale om, at fakturaen skal betales af en anden end dig, er der tale om et privatretligt forhold.
Få nærmere information vedr. byggesagsgebyrer her (åbner nyt vindue).
Må jeg give min fuldmagt videre?
Nej, det må du ikke. Vi skal bruge en fuldmagt direkte fra den tinglyste ejer og til den person eller virksomhed, der søger. 

Oversigt
Følgende oversigt er er eksempler på, hvornår og fra hvem Aarhus Kommune kræver en fuldmagt.
Se oversigten her (pdf, 114 KB, åbner nyt vindue).

Kan du selv søge eller skal du henvende dig til en rådgiver

Du kan selv søge eller anmelde via Byg og Miljø, som også guider dig til, hvilke dokumenter vi skal bruge til dit byggeprojekt. Vær dog opmærksom på, at det kan være en udfordring at planlægge, ansøge og udføre et byggeprojekt.

Du er som ejer af en ejendom ansvarlig for, at dit byggeprojekt overholder gældende lovgivning fra ansøgning til udførelse.

Har du mange spørgsmål eller er i tvivl omkring projektet og ansøgningen, kan det altid betale sig at søge rådgivning. Eksempler på rådgivere kan være ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører osv.

Ændring fra bolig til erhverv eller omvendt

En ændring af hele – eller dele af – bygninger fra boligformål til erhvervsformål eller fra erhvervsformål til boligformål kræver byggetilladelse, også selv om der ikke umiddelbart sker bygningsmæssige ændringer. Det skyldes, at der ifølge bestemmelserne i bygningsreglementet er tale om en væsentlig anvendelsesændring.

Aarhus Kommune skal påse, at fx parkeringsarealer, bygningens indretning, brandmæssige forhold og indeklima er i orden i relation til det erhverv, der skal drives fra ejendommen, eller modsat at tidligere erhvervslokaler eksempelvis er hensigtsmæssigt indrettet forhold til anvendelse til bolig.

OBS: Se dog undtagelsen om liberale erhverv i punktet "Liberale erhverv".

Liberale erhverv

Det er tilladt at drive liberale erhverv i egen bolig – også i et almindeligt boligområde. Det er bygningsreglementet, der fastsætter dette.

De liberale erhverv, som almindeligvis kan udøves i et boligområde, er fx: frisør, ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed, dagpleje og lignende erhverv.

Etablering af denne type erhverv i din egen bolig kræver ikke byggetilladelse. Er du i tvivl om bygnings- og BBR-forhold i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Byggeri for en nærmere afklaring.

Hvilke tegninger har kommunen allerede

På minejendom.net (tidligere E-Byggesagsarkivet) kan du se, hvilke byggesager kommunen har registreret og skannet i forbindelse med tidligere byggesager på din ejendom. Alle de dokumenter, kommunen har modtaget, er tilgængelige på siden.

Stort set alle adresser i Aarhus Kommune er nu skannet ind, og der er ikke længere behov for et bemandet tegningsarkiv. Tegningsarkivet er derfor lukket fra 1. maj 2016.

Kan du ikke finde din sag kan du henvende dig i Receptionen på Grøndalsvej 1C, Viby J eller via telefon 89 40 22 13.

Læs mere om det digitale byggesagsarkiv.

Søg på Minejendom.net.

Hvor længe gælder en byggetilladelse

Byggetilladelsen gælder i ét år fra modtagelsen. Aarhus Kommune har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden.

Har du ikke startet byggeriet inden et år, skal du søge om en ny tilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet.

Hvad er en byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikringen tegnes og betales af bygherren, dvs. ofte en totalentreprenør (fx et typehusfirma) eller en hovedentreprenør (hvor én entreprenør står for hele byggeriet).

Forsikringen er lovpligtig ved nybyggeri, så du skal sikre dig, at din entreprenør har tegnet den. Du skal ikke lade dig overtale til at undgå forsikringen. Det er nemlig dig, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der opstår byggeskader i løbet af de første 10 år.

Der kræves ikke en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor du som forbruger selv står for hele byggeprocessen og indgår aftaler med forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af din nye bolig (selvbyggeri). Du skal i så fald udfylde en erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring, som skal sendes til kommunen sammen med din byggeansøgning, og byggeriet vil efterfølgende blive registreret i BBR som selvbyg.

Læs mere i vejledningen ved fravalg af byggeskadeforsikringen (pdf 210 KB, åbner nyt vindue).

Hent erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring (pdf 495 KB, åbner nyt vindue).

Hvad er tinglysning og deklarationer eller servitutter

En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom.

En deklaration er en bestemmelse knyttet til en fast ejendom, som begrænser ejerens ret til at råde over den. Hvis der er en deklaration knyttet til din ejendom, vil det være tinglyst, og det er vigtigt, at du – inden du planlægger og anmelder eller ansøger om byggeri på din ejendom – har undersøgt, om du overholder eventuelle deklarationer på ejendommen.

En deklaration og en servitut er det samme.

Ønsker du at søge om at få en deklaration aflyst, skal du sende en kopi af den pågældende deklaration og begrundelsen for aflysning.

Se om der er deklarationer på din ejendom på hjemmesiden:

www.tinglysning.dk (åbner nyt vindue).

Hvad er byggeri af begrænset kompleksitet

Byggeri af begrænset kompleksitet er byggeri, der byggeteknisk er relativt ukompliceret, fx fordi der oftest bygges med velkendte teknikker.

Ifølge bygningsreglementet, skal kommunen i denne type byggesager kun vurdere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder fx bebyggelsesprocent, bygningshøjde og placering, mens de tekniske forhold (bygningsreglementets kapitel 3-8) ikke sagsbehandles.

Se mere i bygningsreglementet kapitel 1.3.1 (åbner nyt vindue).

Du skal dog fortsat dokumentere, at samtlige relevante tekniske sagsforhold er overholdt. Ved færdigmeldingen af byggearbejdet skal den tekniske dokumentation indsendes til kommunen, der arkiverer materialet på sagen.

Såfremt byggearbejdet forudsætter dispensation fra en teknisk lovbestemmelse, skal der fortsat ansøges om dispensation vedrørende dette forhold.

Lokalplan, byplanvedtægt og kommuneplan

Inden du bygger, skal du altid undersøge, om det område du bor i, er omfattet af fx en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om, hvad ejendommen må anvendes til, hvor meget der må bygges på grunden, krav til byggeriets udseende, hvilken type bolig eller erhverv der må ligge på grunden osv.

Er dit område ikke omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen og byggeloven der regulerer, hvordan området må udnyttes.

Efter lovændring i 1975 blev betegnelsen "byplanvedtægt" ændret til "lokalplan".

Undersøg diverse planer for din ejendom på hjemmesiden:

www.ois.dk (åbner nyt vindue)

Vær opmærksom på at denne hjemmeside også kan benyttes, hvis du eksempelvis er i gang med at kigge på hus og ønsker at vide, hvilke muligheder der er på en bestemt ejendom.

Hvor klager du

Er du ikke enig i Aarhus Kommunes afgørelse efter byggeloven, kan du klage til Statsforvaltningen senest fire uger efter, at du har fået vores afgørelse.

Godkender Aarhus Kommune ikke din ansøgning, får du altid tilsendt et skriftligt begrundet afslag og en klagevejledning.

Afgørelser vedrørende fx dispensationer fra lokalplaner og byplanvedtægter sker ifølge planloven, og i disse tilfælde skal eventuelle klager sendes via Klageportalen.

Læs mere om Klageportalen og eventuelle gebyrer (åbner ny side).

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse

Den forventede behandlingstid kan du se i servicemålene for Aarhus Kommune.

Se forventede servicemål.

En kort behandlingstid kræver, at du undersøger eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, før du søger byggetilladelse, så du så vidt muligt har udformet dit byggeprojekt efter de gældende bestemmelser på ejendommen. Så risikerer du ikke at skulle vente unødigt længe, fordi kommunen mangler oplysninger eller dokumenter, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Tilbygning af anneks tagkvist eller udestue

Det kræver altid byggetilladelse at opføre en tilbygning til sin ejendom, og opførelse af udestuer, annekser og tagkviste kan betragtes som tilbygninger, idet der er tale om en udvidelse af etagearealet.

I enkelte tilfælde vil tagkviste ikke medføre en udvidelse af etagearealet; men der kan være risiko for indbliksgener, og derfor er det stadig en god idé at kontakte Byggeri, inden du etablerer nye tagkviste eller ændrer på udformningen af eksisterende tagkviste.

Er der gebyr på byggesagsbehandlingen

Fra den 1. januar 2015 gælder nye regler for byggesagsgebyrer. Udgangspunktet er, at Aarhus Kommune opkræver efter brugt sagsbehandlingstid. Dette gælder kun ansøgninger modtaget efter 1. januar 2015.

Ansøgninger modtaget før årsskiftet afregnes stadig efter de gamle takster.

Gebyr kan også opkræves, selvom du får afslag på ansøgningen.

Se de gældende gebyrer.

Kontakt

Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1 C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00

Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00

Har du spørgsmål til din igangværende sag, kan du kontakte sagsbehandlerne alle hverdage mellem kl. 9.30 - 11.30 på telefon 89 40 22 13.

Hav venligst dit sagsnummer parat.

 
 
 

Opdateret: 02.11.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code