Gå til sidens indhold

Lokaletilskud

Foreninger der ikke kan få anvist kommunale lokaler har i henhold til folkeoplysningsloven mulighed for at søge om lokaletilskud til leje eller driftsudgifter af egne lokaler eller faciliteter.

Sport & Fritid, Aarhus Kommune yder kun lokaletilskud til lokaler eller faciliteter hvis foreningen og faciliteten på forhånd er godkendt til lokaletilskud.

 

Sport & Fritid kan undlade at imødekomme nye ansøgninger hvis der kan anvises kommunale lokaler til foreningens aktiviteter eller at kommunen ikke har økonomisk råderum indenfor budgettet til lokaletilskud til at godkende nye ansøgninger om lokaletilskud.

 

1. Nye ansøgninger om lokaletilskud

Foreninger eller faciliteter der ikke tidligere har været godkendt til lokaletilskud skal ansøge om dette.

 

Der er ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober hvert år

Evt. godkendelse af forening og facilitet til lokaletilskud vil kunne ske fra henholdsvis 1. juli og 1. januar efter ansøgningsfristen.

 

Ansøgningen skal indeholde følgende

 •  Motiveret begrundelse for at foreningen ønsker egne lokaler og tilskud hertil. Gerne med beskrivelse af den ønskede facilitet der søges om tilskud til.
 • Oversigt og beskrivelse af foreningens forventede aktiviteter i den facilitet der søges tilskud til.
 • Oversigt over drifts- og lejeudgifter der søges om støtte til.
 • Foreningens seneste regnskab og budget. Dette skal kunne dokumentere at foreningen har økonomi til at finansiere foreningens egenbetaling
 • Foreningens samlede medlemstal opdelt i 3 kategorier: 0-17 år, 18-24 år, 25 år og opefter. 
 • Evt. gældende lejekontrakt eller udkast til lejekontrakt. Hvis der er tale om nye lejemål rådes foreningerne til ikke at underskrive kontrakten før evt. tilsagn fra Sport & Fritid om lokaletilskud.

 

Før at der kan ske en endelig godkendelse af en ny ansøgning om lokaletilskud skal Sport & Fritid have godkendt den endelige lejekontrakt og have dokumentation for at lokalerne er godkendt til foreningens aktiviteter i henhold til bygningsreglementet.

 

Ansøgninger skal indsendes til Sport & Fritid, Vestergade 55, Postboks 619, 8100 Aarhus C eller e-mail: sport-fritid@aarhus.dk

 

2. Foreninger og faciliteter der er godkendt til lokaletilskud

Foreninger og faciliteter der allerede er godkendt til lokaletilskud skal hvert år senest den 1. marts aflægge regnskab for det foregående års udgifter til egne eller lejede lokaler.

 

Ved aflæggelse af regnskab skal Sport & Fritids afregningsskema benyttes. Regnskabet skal vedlægges original dokumentation for alle udgifter.

 

Udover afregning for lokaletilskud skal foreningen aflevere foreningens tilskudsregnskab, som skal underskrives af hele foreningens bestyrelse.

 

Hvis foreningen ønsker det, kan Sport & Fritid udbetale a conto lokaletilskud på baggrund af det endelige lokaletilskud for det forrige regnskabsår. (a conto 2014 sker på baggrund af endeligt lokaletilskud for 2012). A conto udbetaling sker henholdsvis 1. maj og 1. november.

 

Ændring af lejemål eller væsentlige stigninger i udgifter

Hvis en forening skifter lejemål eller får væsentlige stigninger i sine udgifter til sin nuværende godkendte facilitet skal foreningen kontakte Sport & Fritid før evt. indgåelse af nye lejeaftale eller igangsætning af øget udgiftsniveau. I disse tilfælde kan det være nødvendigt, at foreningen skal ansøge på ny om at få godkendt det nye lejemål eller sine øgede udgifter.

 

Sport & Fritid forbeholder sig retten til at undlade at yde lokaletilskud til foreningen, hvis foreningen ikke har fået godkendelse fra Sport & Fritid forud for indgåelse af nyt lejemål eller ved væsentlige stigninger i udgiftsniveau.

 

3. Beregning af lokaletilskud

 
Den endelige beregning af en forenings lokaletilskud sker på baggrund af foreningens godkendte udgifter til lokalerne, foreningens medlemstal og foreningens aktivitetstimer i lokalerne.

 

I øjeblikket ydes der lokaletilskud på 69 procent af de godkendte udgifter, dog maksimum en udgift på 124,25 kr. (2014-niveau) / aktivitetstime. Hvis andelen af medlemmer over 25 år er mere end 10 procent vil tilskuddet blive reduceret i forhold til dette.

 

4. Lokaletilskud til aktiviteter i selvejende og private idrætshaller

I Aarhus Kommune ydes foreningens lokaletilskud til udgifterne forbundet med leje af timer i den private hal direkte til den enkelte hal og ikke via foreningen. Det betyder at der på foreningens regning fra den private hal vil fremgå, at der er fratrukket et kommunalt tilskud, således at nettobeløbet er foreningens udgift.

 

Ved ønske om brug af private og selvejende haller skal foreningen rette henvendelse direkte til hallen.

 

Sport & Fritid yder ikke tilskud til leje af haller udenfor Aarhus Kommune.

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere omkring lokaletilskud i publikationen ”Lokaletilskud til foreninger til egne eller lejede lokaler” -  der bl.a. omhandler

 

 • Hvem kan søge
 • Før der gives lokaletilskud
 • Almindeligt lokaletilskud
 • Hvordan søger man
 • Frister og afregning 
 
 

Opdateret: 21.2.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code