Gå til sidens indhold
Målestok

Regel om 50 cm ren jord

Ved byggeri af bolig eller institution.

Ved byggeri skal du som ejer eller bruger af en ejendom sikre, at de øverste 50 cm overjord består af ren jord. Alternativt skal jorden være dækket af en fast belægning som for eksempel fliser, asfalt eller tilsvarende, hvor kontakten til jorden er afskåret.

 

Hvilke arealer er omfattet?

50 cm reglen gælder, når anvendelsen af et areal bliver ændret til:

  • Bolig.
  • Daginstitution.
  • Offentlig legeplads.
  • Kolonihave.
  • Sommerhus.

 

eller der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til:

 

  • Bolig (bortset fra en- og tofamiliehuse).
  • Daginstitution.
  • Offentlig legeplads.
  • Kolonihave.
  • Sommerhus.

Hvem er forpligtet?

Reglen er udformet som en pligtregel. Reglen forpligter altså direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger at sørge for, at reglen er opfyldt. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i bygningsreglementet, der også umiddelbart skal følges af den, der bygger.

 

Hvornår er reglen opfyldt?

Reglen gælder overalt. Er jorden på det berørte areal ikke forurenet, vil reglen automatisk være opfyldt. Dette vil gælde for ejendomme, der er beliggende uden for områdeklassificerede områder, med mindre der er konstateret forurening, eller der er mistanke om forurening, f.eks. hvis der er tilført fyldjord eller tilsvarende.

 

Er jorden forurenet, skal du etablere et lag på mindst 50 cm ren jord, enten ved at det øverste lag forurenet jord bliver udskiftet, eller overdækket med en tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan du etablere en fast belægning. Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

 

Reglen skal altid være opfyldt og derfor ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis det rene tilførte jordlag er blevet reduceret ved slid eller delvis fjernet, skal det retableres. På samme måde skal en defekt belægning også udbedres.

 

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på et areal, der allerede bliver anvendt til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det areal, som er fysisk berørt af det iværksatte arbejde og den kommende arealanvendelse. Er du i tvivl - så kontakt Miljø og Energi, Jordgruppen.

 

 

Dokumentation for at jorden er ren

For at dokumentere om de øverste 50 cm jord er ren, undersøges jorden ved udtagning af jordprøver. Der vil ikke være krav om undersøgelse, hvis jorden stammer fra områder, hvor der ikke er mistanke til forurening.

 

Ved undersøgelse af en ejendom på et områdeklassificeret areal udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m².

 

Ved undersøgelse af en forurenet eller kortlagt ejendom, udtages 1 blandingsprøve pr. 30 tons jord (V2 kortlagt areal) eller 1 blandingsprøve pr. 150 m² (V1 kortlagt areal), forudsat at eventuelle 'hot spots' (kraftig forurening) er fjernet.

 

En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde, jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (cadmium, kobber, bly, zink), tjærestoffer (PAH, benz(a)pyren) og olieprodukter (totalkulbrinter).

 

Jordbortskaffelse

Hvis du skal bortskaffe jord fra en ejendom, skal reglerne i kommunens Jordflytningsregulativ følges. Analysekrav vil afhænge af jordens forureningsgrad, og hvor jorden skal køres hen. Desuden kan der være pligt til at anmelde jordflytningen før transporten bliver iværksat. Læs mere om anmeldelse af jordflytning.

 

Lovgrundlag

Formålet med jordforureningslovens 1) § 72 b er at sikre, at der ikke etableres følsom arealanvendelse (f.eks. etablering af bolig) direkte på forurenede arealer, og fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden er ubefæstet. Alle skal kunne opholde sig på arealet og jorden skal kunne dyrkes uden risiko.

Kontakt

Muldvarpen Mulle

Jordgruppen

Center for Miljø og Energi Virksomheder og Jord

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 45 22

E-mail: 

Telefontider:
Alle hverdage: 8 - 14

 
 
 

Opdateret: 21.12.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code