Gå til sidens indhold
Byggeri

Byggeri på forurenet grund

Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde på en forureningskortlagt grund, skal du have en tilladelse.

Hvis en grund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter lov om forurenet jord, og du ønsker at udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen til følsom anvendelse, skal du søge kommunen om tilladelse iht. §8 i lov om forurenet jord (Jordforureningsloven).


Hvornår skal du bruge en §8-tilladelse?

En §8-tilladelse skal forebygge, at mennesker og miljø udsættes for forurening fra jord og grundvand. Derfor skal du søge om §8 tilladelse i en række tilfælde, som er beskrevet herunder.


 1. Hvis du ønsker at ændre den nuværende arealanvendelse til et af følgende formål:

 

 • Bolig
 • Institution
 • Legeplads
 • Kolonihaveområde
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område


Du skal søge tilladelse, uanset om du ændrer arealanvendelsen fra erhverv til ét af de ovennævnte følsomme formål, eller hvis du ændrer anvendelsen fra én type følsom anvendelse til en anden.


 2. Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres inden for et af de arealer, som er omfattet af Region Midtjyllands indsatsområder. Det er:


 • Områder med særlig drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg
 • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
 • Områder, der ligger mindre end 250 meter fra recipient/overfladevand (sø, å eller kyst)
 • Internationale naturbeskyttelsesområder.


 3. Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres på et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse. Det er:


 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Institution.


Ansøgning om §8-tilladelse

Anlægsprojekter og forureningsforhold vil variere i kompleksitet fra grund til grund. Det er derfor vanskeligt at give en komplet vejledning til, hvad din §8-ansøgning skal indeholde. Vi anbefaler, at ansøgningen udarbejdes af et miljøteknisk firma med erfaring inden for jordforurening og anbefaler, at ”Skema til ansøgning om byggeri på forurenet grund” udfyldes og vedlægges ansøgningen.


Den miljøtekniske rådgiver skal dog sikre sig, at ansøgningen som minimum indeholder:

 • Tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnummer, oplysninger om de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, miljøteknisk tilsyn) med mere.
 • Oversigtstegninger, som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere og tanke, bygningstegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken, herunder angivelse af placering af produktionslokaler, værksteder med mere. Tegninger må maksimalt foreligge i A3-format.
 • Forureningsbeskrivelser og relevante risikovurderinger, grundens historik og rapporter for udførte forureningsundersøgelser.
 • Oplysninger om, hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til at sikre indeklima og anvendelse af udearealer.
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord eller slagge på grunden.
  Ansøgningen sendes til Virksomheder og Jord.


Når Virksomheder og Jord har modtaget en fuldt oplyst ansøgning, hvor alle relevante forhold er beskrevet, vil sagsbehandlingstiden for en § 8-tilladelse være seks uger, inkl. en høring hos Regionen.


Afrapportering

Når projektet er gennemført, skal du som ansøger sende en dokumentationsrapport til Virksomheder og Jord, der beskriver det udførte arbejde og dokumenterer at tilladelsens vilkår er efterkommet, herunder:


 • Beskrivelse af jordhåndteringen
 • Dokumentation for jordbortskaffelse i form af vejesedler
 • Beskrivelse af eventuel efterladt forurening og risikovurderinger i forhold hertil
 • Beskrivelse af gennemførte tiltag i forhold til sikring af indeklima og anvendelse af udearealer 
 • Dokumentation for overholdelse af §72b i lov om forurenet jord (50 cm reglen).    

 

 
 

Opdateret: 21.12.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code