Gå til sidens indhold

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Beskyttelseslinjen er knyttet til alle synlige fortidsminder.
Vi skal også kunne se fortidsminderne i landskabet i fremtiden. Derfor er de beskyttet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Den sikrer samtidig de arkæologiske lag i området, og det er nødvendigt, da der ofte er mange kulturhistoriske levn omkring minderne.

Beskyttelseslinjen regnes 100 meter fra fortidsmindernes yderste grænse. For gravhøje regnes beskyttelseslinjen fra foden af højen.

Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage midlertidige terrænændringer som fx:

  • nedgravning af ledninger

  • opføre bebyggelse eller hegn

  • opstille campingvogne

  • plante skov eller levende hegn.

Se om din ejendom er berørt af beskyttelseslinjen

Du kan søge på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, som har det nationale register "Fund og Fortidsminder". Registeret indeholder fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund.

Hjemmesiden kan ikke benyttes i sin fulde udstrækning via mobiltelefon eller tablet.

 
Søg i Fund og Fortidsminder (åbner nyt vindue).

Miljøportalen

Du kan se om din ejendom er pålagt fortidsmindebeskyttelseslinje på Miljøportalens arealinformation. Det skal i den forbindelse understreges, at registreringen på hjemmesiden er vejledende.


Miljøportalen kan ikke vises i Google Chrome eller Microsoft Edge. Brug en anden browser.


Gå til arealinformation på miljøportalen.dk (åbner nyt vindue).


Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt et areal er beskyttet, så kontakt Vandmiljø og Landbrug ved Center for Miljø og Energi på telefon 89 40 22 13 eller via mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk.


Mulighed for dispensation

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsminderne som værdifulde elementer i landskabet og samtidig sikre de arkæologiske lag i området, da der ofte er mange kulturhistoriske levn omkring minderne. Kommunen kan i sjældne tilfælde dispensere fra reglen.

Ansøgning om dispensation skal som minimum indeholde

  • adresse og matrikeloplysninger

  • begrundelse for det ansøgte

  • beskrivelse af det ansøgte

  • mål på det ansøgte og beskrivelse af materialevalg

  • vis på en skitse eller et kort placeringen af det ansøgte på ejendommen.


Husk at begrunde, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for bygge- eller beskyttelseslinjen, og hvorfor det ikke kan placeres uden for denne.


Send ansøgning til

Send ansøgningen om dispensation til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J eller via mail til byggesag@mtm.aarhus.dk.

Sagsbehandlingstiden er mindst fire uger

Når der er truffet en afgørelse, vil der være fire ugers klagefrist for de klageberettigede. Afgørelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, kan den ikke udnyttes, før Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.


Søg derfor altid i god tid.

Find relevant lovgivning på retsinfo.dk

Naturbeskyttelsesloven

Lovbestemmelserne om fortidsmindebeskyttelseslinjen finder du i naturbeskyttelseslovens § 18.

Find bekendtgørelse for lov om naturbeskyttelse på retsinfo.dk (åbner nyt vindue).
 
 

Opdateret: 10.1.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code