Gå til sidens indhold

Når du underretter som professionel, fordi du er bekymret for et barn

Har du gennem dit arbejde mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal du lave en underretning.

Når du underretter som professionel, skal du bruge den elektroniske underretningsblanket: Underret som professionel. Det er vigtigt, at du er så konkret som muligt: Hvad har du set og hørt, hvad går din bekymring på etc.

 

Underret som professionel (åbner nyt vindue)

 

Hvis du er borger og bekymret for et barn

Arbejder du ikke med børn, men er du bekymret for et barn, skal du også underrette. Så skal du underrette som borger.

 

Læs mere om underretning, hvis du er bekymret for et barn

 

Til medarbejdere i kommunen og andre fagpersoner, der arbejder med børn

Denne tekst henvender sig til medarbejdere i Aarhus Kommune, som i det daglige arbejde har med børn, unge og deres familier at gøre. Teksten henvender sig også til fagpersoner, der har kontakt til vordende forældre, hvor der er formodning om behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

 

Teksten handler om underretningspligt og hvordan, du underretter de sociale myndigheder.

 

En underretning skal ses som en mulighed for at hjælpe barnet eller den unge – og familien: "Den, der er bekymret for et barn eller en ung, har pligt til at handle på det." 


Indhold

Mål og værdier

Hvad skal du gøre, før du underretter?

Hvornår skal du underrette?

Hvornår skal du orientere forældrene?

Hvor skal du sende underretningen hen?

Når underretningen er sendt til Socialforvaltningen

Hvad sker der i Socialforvaltningen?

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

 

Mål og værdier

Grundlaget for arbejdet med børn og unge i Aarhus Kommune er Børn og Unge-politikken. Et grundlæggende princip er, at børn og unge skal føle sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Visionen for politikken er at gøre en indsats for, at børn og unge med særlige behov får de bedste vilkår for at kunne udvikle sig til:

 

 • Glade, sunde børn og unge med selvværd.
 • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer.
 • Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det.
 • Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskabet.

 

De grundlæggende værdier i arbejdet er:

 

 • Forældrene er ansvarlige for deres børns liv og opvækst.
 • Aarhus Kommunes indsats bygger på dialog og inddragelse af forældrene.
 • Der tages udgangspunkt i de ressourcer, som eksisterer hos børn, unge og deres familier.
 • Arbejdet med børn, unge og deres familier bygger på en lokal, tidlig og inkluderende indsats.
 • Den, der ser problemet, har et (med)ansvar for at det løses.
 • Omsorgen for børn og unge er ikke alene en opgave og et ansvar for forældre og offentlige myndigheder. Det øvrige samfund i form af virksomheder, foreningslivet og privatpersoner har ligeledes et medansvar og skal derfor inddrages.

 


Hvad skal du gøre, før du underretter?

Som medarbejder i Børn og Unge eller Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og dermed en del af det tværfaglige samarbejde er første skridt, at du afholder et netværksmøde.

 

Såfremt vanskelighederne ikke afhjælpes ved netværksmødet, eller forældrene ikke ønsker at samarbejde, skal du sende en underretning.

 

Som udgangspunkt skal forældrene inddrages og orienteres, inden du sender en underretning, så de ved, hvad der sættes i gang omkring deres barn.

 

Hvornår skal du underrette?

Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer kan føre til meget forskellige signaler. Det kan være, at barnet eller den unge ikke udvikler sig alderssvarende, ændrer adfærd, isolerer sig eller bliver aggressiv, har hyppigt eller længerevarende fravær fra skolen eller viser tegn på eksempelvis stofmisbrug.

 

Underretningen skal sikre, at barnet eller den unge får tilbudt hjælp og støtte, som ligger ud over, hvad der kan klares inden for institutionens, skolens eller det sundhedsfaglige arbejdsområde. Den skærpede underretningspligt gælder også over for vordende forældre med problemer.

 

Du skal ifølge servicelovens paragraf 153 underrette Socialforvaltningen, hvis du som offentlig ansat får kendskab til eller har grund til at antage:

 

 • At et barn eller ung kan have behov for særlig støtte.
 • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold.
 • At et barn eller ung har været udsat for vold eller andre overgreb.

 

Du skal drøfte din mistanke eller dit kendskab med din leder.

 

Når der er tale om alvorlig vold, fx hvis barnet har mærker, skal Underretningsenheden straks underrettes telefonisk, så der kan handles samme dag.

 

Du har selv mulighed for at kontakte politiet for en anmeldelse, men Underretningsenheden vurderer altid, om der skal foretages politianmeldelse.

 

Hvornår skal du orientere forældrene?

Som hovedregel skal du orientere den eller de forældre, der har del i forældremyndigheden over barnet eller den unge om, at du vil sende en underretning til de sociale myndigheder. Du bør give dem mulighed for at kommentere underretningen og orientere dem om, at du vedlægger deres kommentarer sammen med underretningen.

 

Undtagelse

Der er dog enkelte undtagelser, hvor du ikke skal orientere forældrene, når du underretter. Hvis du har en formodning om, at barnet eller den unge udsættes for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, må du ikke orientere forældrene, da det kan vanskeliggøre det videre forløb, herunder politiets eventuelle arbejde.

 

Hvor skal du sende underretningen hen?

Der er ingen formkrav til en underretning, men i Aarhus Kommune er det besluttet at anvende en elektronisk underretningsblanket.

 

Når du laver en underretning, skal du være så konkret som muligt. Du skal have fokus på de problemstillinger, der har med barnets udvikling, adfærd og trivsel at gøre samt relationen til forældrene og du skal oplyse om, hvad der er gjort for at forsøge at afhjælpe vanskelighederne.

 

Du finder link til den elektroniske underretning her på siden.

 

Når underretningen er sendt til Socialforvaltningen

Efter afsendelse af underretning skal du fortsat arbejde med barnet for at afhjælpe dets vanskeligheder. Underretningskontoret skal inden seks dage efter modtagelse af underretningen sende et kvitteringsbrev til dig som underretter.

 

Som underretter har du - efter anmodning – ret til at få oplyst, hvorvidt underretningen har givet anledning til at en børnefaglig undersøgelse gennemføres og om der iværksættes foranstaltninger. Du kan ikke få oplyst, hvilken konkret foranstaltning der eventuelt er iværksat.


Det videre forløb er et forhold mellem barnet eller den unge, familien og forvaltningen. Det betyder, at den, der underretter, ikke altid bliver involveret. Hvis du ønsker at vide mere, må du spørge forældrene.


Hvad sker der i Socialforvaltningen?

Underretningskontoret modtager og registrerer underretningen. Underretningen sendes videre til det pågældende Familiekontor eller Handicapcenter for børn.

 

Efterfølgende indhentes oplysninger om barnets forhold og på baggrund af de indhentede oplysninger samt dialog med forældrene, vurderes det, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse, eller om problemerne/vanskelighederne kan løses ved rådgivning og vejledning.

 

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres i et tæt samarbejde med forældrene og barnet, men såfremt forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker at samarbejde, kan undersøgelsen udarbejdes uden deres samtykke.

 

Undersøgelsen skal senest være afsluttet, inden der er gået fire måneder, og på baggrund af undersøgelsen vurderer rådgiver i Socialforvaltningen, om barnet har behov for særlig støtte efter serviceloven.

 

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

Servicelovens paragraf 50, stk. 2 kræver, at undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, den unge, familien og netværket.

 

Den skal omfatte barnets eller den unges:

 

 • Udvikling og adfærd (social, kognitiv, følelsesmæssig og motorisk udvikling samt evne til at knytte relationer)
 • Familieforhold (fødsel, opvækst, relationer til familiemedlemmer, forældres job, uddannelse, økonomi, forældres omsorgsevne, problemer med misbrug)
 • Skoleforhold (faglig og social funktion, relationer)
 • Sundhedsforhold (helbred, vækst, alderssvarende udvikling, allergi, overvægt)
 • Fritidsforhold og venskaber (er der problemer, eller hvordan de kan anvendes som ressource)
 • Andre relevante forhold.

 

På grundlag af den børnefaglige undersøgelsen vurderer rådgiveren, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte efter Serviceloven.

 
 

Opdateret: 28.8.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code