Gå til sidens indhold

Vision for boliger og byens rum

”Min indgang til mit eget liv” var startskuddet til en række drøftelser om fremtidens bolig og byens rum for borgere med handicap og udsatte borgere. Konferencen er nu fulgt op med seminariet "Boliger og byens rum - en mangfoldig by med plads til alle." Og nu er Socialforvaltningens ”Vision for boliger og byens rum” klar og godkendt.

Visionen, der er blevet til gennem et bredt samarbejde med forskellige afdelinger i Aarhus Kommune, bruger- og pårørendeorganisationer og boligorganisationer, giver en række bud på, hvad der kan medvirke til at skabe en mangfoldig og inkluderende by.

 

Rådmand Thomas Medom vil gerne takke de mange, der har bidraget til visionen gennem deltagelse i konferencer og arbejdsgrupper.

 

”Aarhus Kommune er i gang med at udforme en samlet boligpolitik. Jeg vil sikre, at visionen og dens ni principper for boliger og byens rum bliver inddraget i dialogen om fremtidens boligpolitik i Aarhus. Visionen peger på vigtigheden af, at vi sikrer, at alle borgere i Aarhus mulighed for at få et egnet hjem, som kan støtte borgeren i at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt,” udtaler Thomas Medom.

 

Visionen har i særlig grad opmærksomheden rettet mod byens indretning for socialt udsatte borgere og borgere med handicap. Socialforvaltningens afdelingerne for Social Psykiatri og Udsatte Voksen og Voksenhandicap har derfor været de centrale aktører i udformningen af visionen.

 

Chef for Voksenhandicap, Carsten Wulff Hansen, og chef for Social Psykiatri og Udsatte Voksen, Niels Schwartz, ser begge frem til at visionen kommer på arbejde ved udviklingen af byen og etableringen af egnede boliger i alle dele af kommunen.

 

Visionens ni principper

  1. Borgere i Aarhus skal have mulighed for et få et egnet hjem i Aarhus. Hjemmet skal værne mod ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Hjemmet skal støtte borgeren i at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt
  2. Mangfoldighed bør være et bærende perspektiv og bør aktivt praktiseres både ved indretningen af byens lokalområder, byens rum og boliger og ved inddragelse af borgere i planlægningsprocesserne generelt og lokalt
  3. Det er et fælles socialt ansvar at sikre etableringen af en mangfoldig by med plads til alle. Opgaven kan kun løftes, hvis alle interne og eksterne interessenter tager et reelt medansvar og samarbejder på tværs. Samarbejdet bør bygge på en bred og tidlig inddragelsesproces, dialog og godt naboskab, herunder inddragelse af civilsamfund og frivillige.
  4. Ved indretningen af byen og prioriteringen af byrum og boliger til udsatte borgere og borgere med handicap, bør grundlaget være artikel 19 i FN’s handicapkonvention om retten til et selvstændigt liv og rettet til at have sammen valgmuligheder som andre.
  5. Kommuneplanen bør sikre, at der afsættes arealer til boliger til udsatte borgere og borgere med handicap, og at indretningen af byen inddrager perspektiver på byens rum og ’mellemrum’.
  6. Indretningen af byens rum og etablering af boliger bør omfatte en vis fleksibilitet og give rum for hensyntagen til borgernes behov og egen styring, herunder de faser livet leves i. 
  7. Byen bør rumme et udbud af billigere boliger.
  8. Boliger og byrum bør etableres efter universelle principper, være fleksible og rumme mulighed for at borgen kan etablere sit eget hjem. Boliger med speciel indretning etableres efter behov.
  9. Værdien af at indføre og anvende alle relevante velfærdsteknologiske løsninger bør i samarbejde med borgeren vurderes både ved etablering af boliger og ved tilrettelægningen af støtten til borgeren.

 

Læs mere forarbejdet til visionen 

 
 

Opdateret: 28.9.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code