Gå til sidens indhold

Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen har i henhold til retssikkerhedsloven paragraf 3, stk. 2 fastsat frister for de enkelte områder på det sociale område.

I paragraf 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale området (Retssikkerhedsloven) er det fastlagt, at kommunerne skal:

 

 • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
 • Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.
 • Give borgerne besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
 • Oplyse om, hvilke frister, som gælder i kommunen.

 

Aarhus Kommunes byråd har fastsat følgende:


 • Ved alle henvendelser fra borgere, skal der gives en bekræftelse til borgeren på modtagelse af henvendelsen inden 14 dage.
 • I sager, hvor der normalt kan træffes afgørelse samtidig med - eller umiddelbart efter tidspunktet for henvendelse - skal borgeren senest efter 14 dage have modtaget en afgørelse.
 • I sager, hvor der er fastlagt en længere generel frist for behandling af sagen, skal der gives orientering om sagens videre forløb samtidig med bekræftelse på modtagelse af henvendelsen
 • Hvis særlige forhold forsinker en afgørelse, skal borgeren gives besked om årsagen til forsinkelsen, og hvad der videre skal ske i sagen, inden en afgørelse kan træffes.  

 

Socialforvaltningen har i henhold til Retssikkerhedsloven paragraf 3, stk. 2 fastsat følgende frister for de enkelte områder på det sociale område:For Familier, Børn og Unge

Familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres familier

 • Svarfrist inden to uger regnet fra tidspunktet fra henvendelsen til den rådgivende samtale finder sted.
   

Friplads

 • Fastsættelse af forældrebetaling for ophold i dagtilbud og klub - herunder hel eller delvis friplads af økonomiske grunde - fire uger.
 • Nedsættelse elle fritagelse for forældrebetaling, når det må anses for særligt påkrævet, at barnet har ophold i dagtilbud eller klub - hel eller delvis friplads af sociale eller pædagogiske grunde - otte uger.
   

Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 • Merudgiftsydelse - månedligt standardbeløb - otte uger.
 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap - otte uger.
 • Ledsageordning for 16- til 18-årige - fire uger.
 • Ansættelse af nærtstående til pasning af barn med handicap eller alvorlig syg - fire uger.
   

Foranstaltninger for børn, unge og deres familier

 • Efter den lovpligtige (paragraf 50-undersøgelse) undersøgelse af om et barn eller ung har behov for særlig støtte, som er en forudsætning for at iværksætte relevant foranstaltning, er der en frist på - fire uger.

 

Hjemviste sager

 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

 

 

For Voksenhandicap

Voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 • Ledsageordning jf. paragraf 97 i Serviceloven – op til fire uger.
 • Merudgiftsydelse jf. paragraf 100 i Serviceloven – op til tre måneder.
 • BPA handicaphjælperordning jf. paragraf 96 i Serviceloven – op til fire måneder.
 • Almene boliger med bostøtte jf. paragraf 85 i Serviceloven og boformer jf. paragrafferne 107-108 i Serviceloven – op til fire måneder.
 • Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud jf. paragrafferne 103-104 i Serviceloven – op til tre måneder.  

 

Hjemviste sager

 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

 

 

For Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Stofmisbrug

 • Tilbud om behandling af stofmisbrugere - to uger.
   

Hjemviste sager

 • I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, skal der træffes ny afgørelse inden for fire uger.

Kontakt

Jægergården

Socialforvaltningen

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Værkmestergade 15 B

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 

Når du klager

Klager til Sociale Forhold og Beskæftigelse behandler vi inden for 24 timer (undtaget er weekender og helligdage). Hvis du klager skriftligt, bliver du ringet op inden for 24 timer. Her får du mulighed for at præcisere din klage, og sammen kan vi finde ud af, hvordan klageforløbet fremadrettet skal være. 24-timers service gælder dog ikke for klager, der kan ankes til Ankestyrelsen.

 
 

Opdateret: 24.10.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code