Aarhus Byråd er øverste myndighed i Aarhus Kommune. Det er byrådet, der bestemmer, hvem der beslutter hvad i kommunen. Byrådet har vedtaget en styrelsesvedtægt, som overordnet delegerer kompetencen i Aarhus Kommune til borgmesteren og de forskellige rådmænd. Udgangspunktet er altså, at den enkelte rådmand/borgmester har kompetencen og ansvaret i de sager, der hører under dennes afdeling.

Læs styrelsesvedtægtenEn række sager skal imidlertid forelægges byrådet, uanset hvor kompetencen som udgangspunkt ligger efter styrelsesvedtægten.

En sag skal forelægges byrådet:

  • Når det er bestemt i loven, at kompetencen ligger hos byrådet og ikke kan delegeres.
  • Når byrådet har besluttet, at en bestemt sagstype skal forelægges byrådet.
  • Hvis sagen er principiel, har væsentlige konsekvenser, eller hvis der i øvrigt er tvivl om byrådets holdning til sagen.


Det er den enkelte rådmand/borgmester, der har ansvaret for, at de relevante sager forelægges byrådet.
Oversigten "Hvem beslutter hvad" beskriver sagstyper og sager, som skal forelægges byrådet efter de nuværende regler, byrådsbeslutninger og praksis. Der vil herudover være et større antal sager som ud fra et konkret skøn skal forelægges byrådet.