Landzonetilladelse til opførelse af orangeri på 22 m2 på Østermøllevej 15, 8380 Trige.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven.

 

Se hele afgørelsen her.

 

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato, hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via https://naevneneshus.dk, typisk ved hjælp af NemID.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Hvis du er fritaget fra at benytte digital post, kan du indgive din klage telefonisk til Byggeri på telefonnr.: 89402213 eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk.

Hvis du klager, må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet.