Forlængelse af midlertidig landzonetilladelse til opførelse af tre pavilloner, så denne løber til den 1. september 2019 på adressen Rugholmvej 30, 8260, Viby J.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven.

Se hele afgørelsen her.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato, hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.
Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NemID.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Her kan du læse mere om gebyrordningen og klagemuligheden ved Planklagenævnet

Hvis du klager, må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet