Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning for erhvervsarealer

Aarhus skal fortsat være en attraktiv og erhvervsvenlig kommune med gode lokaliserings- og udviklingsmuligheder for de virksomheder, der allerede ligger i Aarhus og for nye virksomheder, der ønsker at flytte til byen. Derfor har byrå-det i forbindelse med Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en temaplan for erhvervsarealer. Temaplanen bliver et tillæg til kommuneplanen.

Formålet med temaplanen for erhvervsarealer er at skabe bedre rammevil-kår for erhvervslivet i Aarhus gennem optimering af byens erhvervsarealer, så der også fremover er attraktive lokaliseringsmuligheder for virksomheder, der ønsker at udvide, og for nye virksomheder, der vil bosætte sig i Aarhus.

I 2017 har Folketinget desuden vedtaget en modernisering af Planloven, der blandt andet betyder ændringer i kommunernes planlægning for produkti-onserhverv. Formålet er at undgå miljøkonflikter mellem boliger og erhverv samt sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder og større hensyntagen til produktionsvirksomheder i den kommunale planlægning.

Offentlig høring

Som indledning til arbejdet med temaplanen inviteres borgere, virksomheder og organisationer til at komme med idéer og forslag til temaplanens indhold. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aar-hus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 5. maj 2019. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes hørings-portal: https://deltag.aarhus.dk/hoering/temaplanlaegning-erhvervsarealer

Spørgsmål

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Helle Friis, Borgmesterens Afdeling på tlf. 23 32 85 51.

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her:
https://aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/naar-du-skriver-til-os/