Temaplan for vedvarende energianlæg

Vi skal udfase fossile brændsler for at nå internationale og nationale mål om at undgå alvorlige klimaforandringer. Forslag til Temaplan om vedvarende energi udlægger 13 arealer til store solenergianlæg og 3 arealer til store vindmøller - sidstnævnte ved hhv. Kasted, Vosnæs samt på Aarhus Havn.

Forslag til 'Temaplan om vedvarende energianlæg' indeholder arealudpegninger til både vindmøller og solenergianlæg. Samtidig indeholder forslaget retningslinjer til konkret sagsbehandling. Når der udlægges arealer giver det lodsejer en mulighed for at ansøge om et konkret projekt om et ve-anlæg i et udlagt område. Der er udarbejdet vejledende eksempler på visualiseringer af både solenergianlæg og vindmøller, som viser eventuelt fremtidige vindmøllers og solenergianlægs placering i landskabet og synlighed fra en række udpegede betragtningspunkter.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslaget til temaplanen, hvor en række emner er vurderet, herunder bl.a. landskab, kirker og kulturhistorie, naturtyper og -arter, støj, skyggekast (vindmøller), menneskers sundhed samt klimatiske faktorer. Miljøvurderingen peger på, at den væsentligste miljøpåvirkning er positiv i form af reduktion af CO2 udledning i forhold til konventionelle kraftværker.

OFFENTLIG HØRING

Forslag til Temaplan om vedvarende energianlæg fremlagt i offentlig høring i perioden 16. oktober til 11. december 2019. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 11. december 2019. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen

Her er der også mulighed for at tilmelde sig et orienteringsmøde den 21. november fra kl. 19 – 21.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Christina Friis-Hasché, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 76.