Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (vindmøller og solenergianlæg)

Forslag til Temaplan om vedvarende energianlæg indeholder arealudpegninger til både vindmøller og solenergianlæg. Samtidig indeholder forslaget retningslinjer til konkret sagsbehandling.

Tillægget erstatter kommuneplanens afsnit om Vedvarende energianlæg (vindmøller og solenergianlæg) under kapitlet Tekniske anlæg og planlægning for forsyning. Dermed udgår seks udpegninger af områder, der tidligere er udpeget som umiddelbart egnede til opstilling af store vindmøller ved henholdsvis Borum, Hørslev, Solbjerg, Hårup, Todbjerg og Studstrup. 

Med temaplanens vedtagelse tilføjes et nyt kapitel i kommuneplanen, som hedder Energianlæg og -infrastruktur. Her tilføjes teksten fra denne temaplan om VE-anlæg. Samtidig tilføjes et nyt kort med udpegning af arealer til vindmøller og solenergianlæg. Kortet indeholder herudover temaer om energianlæg og -infrastruktur, som flyttes fra kapitlet Tekniske anlæg og planlægning for forsyning.

Endvidere indsættes temaet Renseanlægsoplande på kortet Tekniske anlæg og planlægning for forsyning. Temaet indsættes som følge af en temaplan for erhvervsarealer, som ligeledes udgør en revision af Kommuneplan 2017.

Herudover justeres temaet Ønsket skovrejsning på kommuneplanens kort om Bynære landskaber og skovene. Baggrunden er overlap mellem dette tema udpegninger til hhv. solenergianlæg. Hvor der er overlap udgår ud-pegningerne for ønsket skovrejsning.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.

Du kan se temaplanen om vedvarende energianlæg på vores digitale kommuneplan (tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017) her

Klagevejledning

Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med tillægget påklages af alle, der har retlig interesse i dem. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over tillægget, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over tillæggets eller ophævelsens indhold. Er der i forbindelse med tillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Kommuneplanafdelingen, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, kommuneplan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.