Forslag til Lokalplan nr. 1116

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017. Planen betyder at området må anvendes til blandet byområde i form af hhv. cityformål samt bolig- og erhvervsformål.

Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

fra torsdag den 10. december 2020

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 1116.

Mandag den 11. januar 2021, kl. 17-18.30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/borgermoeder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Aarhus Property Denmark P/S.

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Ombygning af Daugbjergvej på strækningen fra Vestre Ringgade til umiddelbart øst for Åparkens tilslutning til Daugbergvej til en bygade, der understøtter den planlagte anvendelse af Trælasten.
  • Fremtidig etablering af sikret krydsningspunkt/krydsningshelle for lette trafikanter på Silkeborgvej.
  • Fremtidig etablering af ny stibro over Aarhus Å
  • Etablering af rekreativt stræde for lette trafikanter gennem Trælasten fra Silkeborgvej til Brabrandstien med træer, pladsdannelse og udeophold
  • Etablering af stiforbindelser til Brabrandstien og bevarelse af beplantning.

Mindretalsudtalelse

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i høringsperioden. Mindretalsudtalelse kan ses i lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 4. februar 2021. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af lokalplanerne 510 PlanID 1186350 og 737 PlanID 1212968 vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 18. november 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her