Endelig vedtagelse af temaplan om detailhandel

Temaplanen om detailhandel er en af temaplanerne, der indgår i Kommuneplan 2021, og er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.

Med temaplanen om detailhandel ændres der på hovedstrukturteksten, der indeholder retningslinjerne om detailhandel og på de konkrete rammer.

Temaplanen følger langt overvejende op på de konkrete emner, der indgik i planlovsændringen i 2017:

  • Mulighed for større dagligvarebutikker
  • Mulighed for større udvalgsvarebutikker
  • Mulighed for at udvide aflastningscentre
  • Mulighed for at e-handelsvirksomheder med begrænset lagersalg kan etableres i erhvervsområder

Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2.

Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokale butikscentre hæves til 1.200 m2.

Aflastningscentrene udvides ikke, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der indsættes tillige en minimumsbutiksstørrelse på 2.000 m2 for nye butikker.

Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværksvirksomheder, svarende til nugældende regler og at det underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan der ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværksvirksomheder.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.

Her kan du læse temaplanen om detailhandel (tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017)

Klagevejledning

Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med tillægget påklages af alle, der har retlig interesse i dem. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over tillægget, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over tillæggets eller ophævelsens indhold. Er der i forbindelse med tillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.