Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

PLANSTRATEGI 2019

Planstrategien viderefører den overordnede strategi for byudviklingen, der blev fastlagt med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017. Samtidig besluttes der en delvis revision af kommuneplanen via 9 temaplaner.

Ændringer på baggrund af offentlig høring

Forslag til Planstrategi 2019 var i høring fra 23. maj – 15. august 2019. I høringsperioden indkom 31 høringsbidrag. På baggrund af høringsbidragene er strategien vedtaget endeligt med en række justeringer. Blandt andet fremhæves indsatsen med at sikre arealer til offentlige formål, der er indføjet et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet, og det er tydeliggjort, at byudviklingen ikke kun skal finde sted i midtbyen.

Endvidere er det besluttet, at Grundvandsredegørelsen udgår som byrådsbehandlet temaplan, da redegørelsen ikke medfører ændringer i områdeudlæg eller områdeudpegninger og primært fokuserer på intern administrationspraksis.

Der er indkommet en række høringsbidrag, der knytter sig til arbejdet med de temaplaner, som byrådet har iværksat med henblik på revision af kommuneplanen, herunder Arealer til alle boligtyper, En grønnere by med mere blåt, Landskabet, Sammenhængende naturområder, Omstilling til grøn energi samt Erhvervstemaplanen. Disse høringsbidrag inddrages og vurderes i arbejdet med de relevante temaplaner.

Planstrategien kan læses på den digitale kommuneplan her

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.