Offentlig høring af Temaplan for omstilling til grøn energi

Byrådet vedtog i mødet den 7. oktober 2020 at udsende Temaplan for omstilling til grøn energi i offentlig høring. Temaplanen bidrager til det overordnede mål om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030.

Hensigten med temaplanen er at kvalificere den fysiske planlægning og byggesagsbehandlingen forud for byudvikling og byomdannelse for derigennem at bidrage til at nå målene i Aarhus Kommunes Klimastrategi og Energistrategi Aarhus. Herunder også at understøtte en rettidig og omkostningseffektiv grøn omstilling af det samlede energisystem i Aarhus.

Temaplanen indeholder udpegninger og retningslinjer, men giver i sig selv ikke mulighed for nye anlæg eller omlægning/udvidelse af eksisterende anlæg. Hvis en evt. omlægning/udvidelse kræver ny planlægning vil dette ske i form af konkrete kommuneplantillæg og lokalplaner i takt med, at forsyningsselskaber og kommunen kommer tættere på realisering af konkrete anlæg og anlægsplaceringer. 

OFFENTLIG HØRING

Forslag til Temaplan for omstilling til grøn energi, Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring i perioden 9. oktober 2020 til 6. december 2020. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 6 december 2020. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Christina Friis-Hasché, TEKNIK OG MILJØ (Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger) på tlf. 4185 9776