Helhedsplan og Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 for Ø-gadekvarteret

Helhedsplanen og Kommuneplantillægget kan ses her

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde for Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret.

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 17.00 – 18.30 på Samsøgade Skole i Søjlesalen.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/borgermoeder

Heri kan du læse mere om borgermødet, se dagsorden samt hvordan du tilmelder dig mødet.

OBS! – Pga. pladsbegrænsning af Covid-19 hensyn, skal du tilmelde dig.

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Planerne fastholder anvendelsen af et område i overensstemmelse med den hidtidige anvendelse og fastlægger blandt andet nogle bygningsregulerende bestemmelser, herunder bevarende bestemmelser, med henblik på at fastholde områdets egenart. Planerne antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslag til helhedsplan og kommuneplantillæg nr. 60 bør ændres, eller har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 5. september 2020. Efter den offentlig høring vil de indkomne bemærkninger blive vurderet og indgå i byrådets endelige beslutning.