Endelig vedtagelse af temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Aarhus Byråd har d. 24. marts 2021 vedtaget Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, tillæg nr. 66 til Kommune plan 2017, med de ændringsforslag, der fremgår af tillæg 89 til Kommuneplan 2017.Temaplanen er en af temaplanerne, der indgår i Kommuneplan 2021.

Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune indeholder nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer. Formålet med de ændrede rammer er optimering af arealanvendelsen i både de etablerede og de ubebyggede erhvervsområder samt sikring af større hensyntagen til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra 2017.

Tillægget erstatter følgende tre afsnit i Kommuneplan 2017: 'Erhverv', 'Erhverv og Miljøhensyn' samt 'Byomdannelse'. Samtidig er der sket en revidering af tre hovedstrukturkort i kommuneplanen. Et kort, som viser hvor Aarhus Kommune har erhvervsarealer og ubebyggede arealer, et kort der viser virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder samt et tredje kort, der viser byomdannelsesområder. Herudover er der foretaget en række ændringer af de generelle og konkrete rammer.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.

Du kan se temaplanen for erhvervsarealer i Aarhus Kommune på Plandata.dk. Tillæg nr. 66 ses på dette link: Tillæg 66. Tillæg nr. 89 ses på dette link: Tillæg 89.

Ændringerne vil snarest blive indarbejdet i den digitale kommuneplan 2017, som findes her: Digital Kommuneplan

Klagevejledning

Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med tillægget påklages af alle, der har retlig interesse i dem. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over tillægget, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over tillæggets eller ophævelsens indhold. Er der i forbindelse med tillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via hjemmesiden: naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Kommuneplanafdelingen, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, kommuneplan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.