Forslag til Lokalplan nr. 1147

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet udlægges til cityformål i form af etagebebyggelse med tilhørende grønne områder, opholdsarealer, parkeringshus og færdselsarealer.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra onsdag den 17. februar 2021

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt borgermøde vedr. omdannelse af Mindet 6 på Sydhavnen.

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 17.00 – 18.30 via Microsoft Teams.

På borgermødet vil der være mulighed for at høre oplæg, stille spørgsmål og have dialog om projektet og den videre proces.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Mindretalsudtalelse fra SF

SF mener at det foreslåede højhus er for højt til den foreslåede placering. Det er ikke vores opfattelse at Aarhus har brug for endnu et vartegn på linje med Lighthouse. Højhuset vil dominere Aarhus’s skyline og vil kunne ses fra mange steder i byen. Det er SF’s holdning at højden på byggeriet bør reduceres væsentligt og at der træffes andre arkitektoniske valg, der gør bygningen mindre klodset. Endeligt foreslår SF at antallet af parkeringspladser i forbindelse højhuset reduceres væsentligt.

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende anlæg:

  • Etablering af del af den kommunalt planlagte Rekreative Forbindelse.
  • Etablering af forlægning af cykelsti og fortov langs Sydhavnsgade samt ændre opstribning på Sydhavnsgade.
  • Etablering af ”Kys og Kør”- areal mod Sydhavnsgade.
  • Omlægning af vej ind mod Filmbyen samt nyt P-hus.
  • Etablering af ny bylivsorienteret markeds- /multisportsplads inkl. cykelparkering syd for nyt P-hus.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 14. april 2021. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplaner nr. Lokalplan nr. 568 PlanID 1212608 og Lokalplan nr. 1067 PlanID 3809018 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.