Udlæg af område belastet af lugt inden for konsekvensområdet omkring produktionsvirksomheder på Aarhus Havn

Efter en ændring af planloven i 2020 er det blevet muligt at søge om tilladelse ved Erhvervsministeren til at planlægge for boliger i områder med lugtgener fra virksomheder. For at kunne gøre brug af muligheden, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udpeger et område til formålet.

Der er en række betingelser: Grænseværdierne for luftforurening må ikke overskrides, området skal ligge inden for et allerede udpeget konsekvensområde for produktionserhverv, og muligheden kan kun anvendes for høje bygninger, da arealerne på terræn, herunder indgang, skal være fri for lugtgener.

Aarhus Havn er med kommuneplantillæg nr. 42 udlagt til produktionsvirksomheder og der er udlagt en konsekvenszone, hvor der er lugtpåvirkning. Formålet med kommuneplantillæg nr. 101 er at udpege et område til planlægning for boliger inden for dette konsekvensområde.

Se kommuneplantillægget her - klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslag til kommuneplantillæg nr. 101 bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 12. maj 2021. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet tillægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3 ændres til § 10. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til kommuneplantillæg.