Temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt

Byrådet vedtog i mødet den 15. september 2021 at udsende Temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt i offentlig høring. Temaplanen bidrager til byrådets mål om, at øge bykvaliteten ved at tilføre byen og Aarhus mere grønt samt at sikre en robust og bæredygtig by, der samtænker plads til vandet i de grønne områder og i byrummene. Planforslaget peger på, hvor der er potentiale for grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land og hvordan der ad åre og ved byens udvikling kan skabes en bedre sammenhæng mellem områderne.

Temaplanen indeholder udpegninger og retningslinjer til hhv. ny planlægning og til sagsbehandling af konkrete sager.

Med temaplanen sker der en implementering af planlovens regler om forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion på grund af klimaændringer. Temaplanen adresserer disse krav for så vidt angår nedbør, vandløb og søer, mens planlægning i tilknytning til havvandsstigninger og stormflod samt erosion håndteres via kommende temaplan om oversvømmelse og erosion.

MILJØVURDERING
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøvurdering af planen, hvor føl­gende emner er vurderet:

 • Den biologiske mangfoldighed, flora og fauna (natur)
 • Befolkning
  - Levevilkår (Tilgængelighed, Nærhed/afstand)
  - Materielle goder (Arealudnyttelse)
  -
  Menneskers sundhed (Rekreation, Fritidsliv)
 • Vand (Grundvand og drikkevand, Håndtering af regnvand)
 • Klimatiske faktorer (behov for klimatilpasning)
 • Landskab (landskabelig værdi, særlige beskyttelsesområder)
 • Samspil og kumulative forhold

 

OFFENTLIG HØRING
Forslag til Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt, tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september til den 21. november 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 21. november 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen
(indsæt flg. link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/et-groennere-aarhus-med-mere-blaat)

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars Høeberg (Kommuneplanchef), TEKNIK OG MILJØ, Bystrategi på tlf. 41859799