Temaplan om landskabet i Aarhus

Byrådet vedtog i mødet den 15. september 2021 at udsende Temaplan om Landskabet i Aarhus i offentlig høring. Temaplanen bidrager til byrådets mål om at beskytte, vedligeholde og styrke de aarhusianske landskaber når byen vokser. Temaplanen udpeger større sammenhængende landskaber, landskabstyper, særlige visuelle oplevelsesværdier samt adresserer krav til landskabets beskyttelse med henblik på at sikre kvaliteten af landskabet i Aarhus.

Med temaplanen lever kommunen op til planlovens regler om varetagelse af de landskabelige interesser herunder udpegning af større sammenhængende landskaber.

MILJØVURDERING
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøvurdering af planen, hvor føl­gende emner er vurderet:

 

› Vand (Drikkevandsinteresser, Håndtering af regnvand)

› Befolkning - Levevilkår (Nærhed/afstand) - Materielle goder (Arealudnyttelse)

› Kulturarv (Kulturmiljøer, Kirkeindsigtsområder)

› Landskab (Landskabelige værdier, Ændringer af beskyttelsesniveauet, Udsigt og visuelle forhold)

› Samspil og kumulative forhold

 

OFFENTLIG HØRING
Forslag til Temaplan for Landskabet i Aarhus, tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september til den 21. november 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest 21. november 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Høringer | Høringsportalen - Aarhus kommune
(indsæt flg. link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/landskabet-i-aarhus)

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Katrine Kracht (Projektleder på ”Landskabet i Aarhus”), TEKNIK OG MILJØ, Natur og Miljø på tlf. 41856568