Temaplan om naturen i Aarhus

Byrådet vedtog i mødet den 15. september 2021 at udsende Temaplanen om Naturen i Aarhus i offentlig høring. Temaplanen bidrager til byrådets mål om, øge og sikre mere og bedre natur og på den måde understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten. Planforslaget peger på mulige sammenhænge mellem disse områder.

Temaplanen indeholder udpegninger og retningslinjer til hhv. ny planlægning og til sagsbehandling af konkrete sager.

Med temaplanen implementeres ændringerne som følge af moderniseringen af planloven, som blev vedtaget d. 1. juni 2017. Ændringerne betyder en fastholdelse af kommunernes opgave med at planlægge for og udpege Grønt Danmarkskort og samle dette i et naturtema sammen med den hidtil gældende forpligtigelse til at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne. 

MILJØVURDERING
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøvurdering af planen, hvor føl­gende emner er vurderet:

› Vand (Drikkevandsinteresser)

› Befolkning - Materielle goder (Arealudnyttelse)

› Natur (Naturområder og biotoper, Biodiversitet, Sammenhænge)

› Landskab (Landskabelige værdier)

› Samspil og kumulative forhold

OFFENTLIG HØRING
Forslag til Temaplan for Naturen i Aarhus, tillæg nr. 107 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september til den 21. november 2021. Borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til forslaget. Synspunkter og idéer, der indsendes under denne debat, bliver forelagt Aarhus Byråd. Dine synspunkter og idéer skal indsendes senest den 21. november 2021. Du kan indsende dine idéer og forslag på Aarhus Kommunes høringsportal:

Gå til Høringsportalen
(indsæt flg. link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/naturen-i-aarhus )

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte Iben Knudsen (Projektleder på ”Naturen i Aarhus”), TEKNIK OG MILJØ, Natur og Miljø på tlf. 41859795