Forslag til Lokalplan nr. 1163

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhverv.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra torsdag den 6. januar 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 2. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag. Læs referatet her

Orienteringsmøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienteringsmøde om de fremlagte planer for udvidelse af Aarhus Havn den 7. februar 2022 kl. 17:00 – 19:00. Yderligere oplysninger om borgermødet kan ses på Høringsportalen - Klik her

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Miljørapporten kan ses sammen med Lokalplanforslaget på lokalplanportalen - Klik her

Tillæg til spildevandsplan

Der er i forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 1163 også udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2017-2020 – Yderhavnen. Tillægget til spildevandsplanen er også fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og kan ses særskilt på Høringsportalen - Klik her

Miljøkonsekvensrapport

Etableringen af den nye havneudvidelse kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres. Rapporten er fremlagt i offentlig høring i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringen af miljøkonsekvensrapporten kan ses særskilt på Høringsportalen - Klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 3. marts 2022. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 934 (Plan-ID nr. 2239893) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.