Offentliggørelse af Temaplan Arealer til alle boligtyper

Temaplan Arealer til alle boligtyper er en af temaplanerne, der indgår i Kommuneplan 2021.

Byrådet vedtog i mødet den 9. marts 2022 Temaplan Arealer til alle boligtyper.

Med temaplanforslaget udlægges nye arealer til boliger i 10 forskellige lokalsamfund.

Temaplanen har et dobbeltformål, som er knyttet til boligpolitikken. Den skal for det første medvirke til at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper. Her i forhold til grunde til de borgere, der ønsker at forblive i Aarhus Kommune eller flytte hertil, og som ønsker en fritliggende bolig i vores mindre bysamfund. For det andet skal temaplanen bidrage til velfungerende lokalsamfund og at en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Gennem tilførsel af nye borgere skabes grundlag for flere og bedre funktioner og endnu mere liv i disse byer. Temaplanen er således et spor, der supplerer arbejdet med den koncentrerede boligbygning i midtbyen og vækstakserne samt etablering af de nye bysamfund.

Baggrunden for dette nye spor er, at vi gennem en årrække har set en fraflytning af børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i Aarhus ved at bygge en bolig på egen grund. Disse har imidlertid været en begrænset ressource i Aarhus Kommune, og vi vil med denne plan skabe et grundlag for, at fritliggende boliger også fremadrettet kan tilbydes i Aarhus Kommune.

I forhold til forslaget, der var udsendt i offentlig høring i perioden 16. juni til 31. august 2021, har byrådet vedtaget følgende ændringer:

Arealforslagene i Skæring, Hjortshøj og Malling er udtaget.

Afgrænsningen af arealerne i Mundelstrup, Hårup, Tranbjerg og Mårslet er ændret

Den samlede nye arealtilvækst til boligformål er reduceret fra 406 ha til 258 ha.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte kommuneplanchef Lars Høeberg, Teknik og Miljø på tlf. 41 85 97 99.

Her kan du se temaplanen Arealer til alle boligtyper, som findes på Plandata.dk (tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017)

 

Klagevejledning

Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med tillægget påklages af alle, der har retlig interesse i dem. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over tillægget, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over tillæggets eller ophævelsens indhold. Er der i forbindelse med tillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via hjemmesiden: naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Kommuneplanafdelingen, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, kommuneplan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.