Forslag til Lokalplan nr. 1181

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 135 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til cityformål med blandet bolig og erhverv.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 16. november 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 2. november ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt. Jakob Søgaard Clausen ønsker ligeledes en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelserne kan ses i lokalplanen.

Borgermøde

Aarhus Kommune planlægger borgermøde i høringsperioden den 9. januar 2023 i tidsrummet 17:00-18:30. Der tages forbehold for ændringer. Sæt et kryds i kalenderen allerede nu og hold dig opdateret på Begivenheder | Høringsportalen - Aarhus kommune

Miljøvurdering - Lokalplanen

I henhold til § 10, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget.

Miljøvurdering - Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med udviklingsplanen, som er miljøvurderet. Miljøvurderingen af udviklingsplanen konkluderede, at højhuskonsekvenser skulle belyses i forbindelse med lokalplanlægningen.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 1. februar 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 815 (Plan-ID nr.1050586) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.