Kommuneplan 2017 - offentliggørelse af fire temaplaner

De fire temaplaner vedtaget den 12. oktober 2022 er: 

  • Naturen i Aarhus  
  • Landskabet i Aarhus  
  • En grønnere by med mere blåt 
  • Oversvømmelse fra hav og erosion. 

De fire temaplaner er offentliggjort sideløbende med denne sammenskrivning 2023. Referat fra byrådets behandling kan ses her: Aarhus Byråd - Byrådssalen, inkl. 2. behandling af budgettet 

De fem temaplaner, der tidligere er vedtaget er:  

  • Detailhandel 
  • Erhvervsarealer  
  • Vedvarende energianlæg 
  • Omstilling til grøn energi 
  • Arealer til alle boligtyper. 

Efter indarbejdelsen af temaplanerne er der udarbejdet en sammenskreven udgave af Kommuneplan 2017 jf. planlovens § 23 f. Desuden er de vedtagne kommuneplantillæg fra 2017 til 2022 indarbejdet.  Den sammenskrevne version af Kommuneplan 2017 er d.d. offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aarhus.dk og i www.plandata.dk  

Desuden offentliggøres, indarbejdet i hver af de fire temaplaner, miljøvurderinger og sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingsloven for de fire temaplaner vedtaget den 12. oktober 2022.  

De øvrige temaplaner samt tilhørende miljøvurderinger mv. er tidligere offentliggjort i forbindelse med vedtagelsen af disse.  

En opdateret elektronisk udgave af den gældende kommuneplan kan d.d. samtidig findes på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk  

Kommuneplanens retsvirkninger  

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Klagevejledning  

Kommuneplanen samt miljøvurderinger og sammenfattende redegørelser for de temaplaner, der er vedtaget 12. oktober, er udarbejdet og offentliggjort i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning og Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Retlige spørgsmål kan påklages til Planklagenævnet.  

En klage skal fremsendes via Klageportalen for Nævnenes Hus, der kan findes her: Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk) Klagefristen er fire uger fra d.d.  

Yderligere information om Planklagenævnet kan findes her