Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 og Lokalplan nr. 210 samt Tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2017

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Aarhus Byråd godkendt et forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 og Lokalplan nr. 210. Samtidig er der udarbejdet Tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2017.

Forslagene er i høring fra den 9. maj til den 4. juli 2023.

Forslagene kan ses på Lokalplanportalen

Forslagene kan også ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1.

Baggrund

Aarhus Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at etablere ny bebyggelse med erhverv og boliger på Nordre Strandvej 7. Området er i kommuneplanen udlagt til bydelscenter, og ønsket er i overensstemmelse med de overordnede rammer langs Nordre Strandvej.

Forslaget til den delvise ophævelse er udarbejdet på baggrund af uoverensstemmelse mellem gældende kommuneplanrammer og gældende byplanvedtægt og lokalplan, der betyder at man for flere grunde ud mod Nordre Strandvej ikke kan lave byudvikling i overensstemmelse med gældende bestemmelser i kommuneplanen.

Forslaget til delvis ophævelse følges af et forslag til kommuneplantillæg, der tilføjer den gældende kommuneplanramme 150313 CE samme bestemmelser vedr. regulering af max. grundstørrelser og butiksstørrelser som de øvrige rammeområder i bydelscenteret.

Den delvise ophævelse og det tilhørende kommuneplantillæg har til formål, at skabe enslydende kommuneplanrammer langs Nordre Strandvej og derved understøtte og imødekomme kommuneplanens mål om at bevare Aarhus som en attraktiv by, der udvikler sig bæredygtigt. Dette sker blandt andet gennem omdannelse af den eksisterende by med enslydende rammebestemmelser. I denne sammenhæng rammebestemmelser som sikrer mulighed for at bydelscenteret langs Nordre Strandvej både kan udvikle sig til et stærkt bydelscenter og at dette sker i overensstemmelse med bydelens eksisterende kvaliteter.

Den delvise ophævelse gør, at de omfattede grunde i centerrammerne langs Nordre Strandvej har enslydende vilkår i forhold til byudvikling og at der samtidigt også er de samme bestemmelser i forhold til max. grundstørrelser og butiksstørrelser, der sikrer en harmonisk og tilpasset udvikling langs Nordre Strandvej.

Dine muligheder

Hvis du mener, at lokalplanen og byplanvedtægten ikke skal ophæves, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 4. juli 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at aflysning af Byplanvedtægt nr. 6 samt Lokalplan nr. 210 samt tilhørende kommuneplantillæg ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.