Forslag til Lokalplan nr. 1179

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidig anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 138 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et lærings- og aktivitetsbyggeri med skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter samt idrætsfaciliteter, herunder boldbaner.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 4. maj 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 26. april ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Solveig Munk fra Enhedslisten de Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelsen er vedlagt her, og kan ligeledes ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1179 og Kommuneplantillæg nr. 138 til Kommuneplan 2017 er omfattet af kravet om en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 stk. 1, idet planerne kan få væsentlig indvirkning på miljøet, men er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 (§ 8 stk. 1 nr. 3). Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 29. juni 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.