Lokalplan nr. 1166

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Aarhus Byråd vedtaget Lokalplan nr. 1166 den 7. marts 2023. Samtidig er tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2017 vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af etageboliger og dagligvarebutik. Fremtidig bebyggelse, udstykning eller ændret anvendelse skal være i overensstemmelse med planen.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 16. marts 2023.

Udbygningsaftale

Der foreligger en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og Innovater Rec 4 A/S, CVR-nr. 30517075 og Marselisborg Havnevej 56, 2. sal, 8000 Aarhus.

Ved aftalen forpligter ovenfor nævnte grundejer sig til at etablere følgende anlæg:

  • Sideudvidelse i begge vejsider af tilslutningen af eksisterende højresvingsbane på Viby Ringvej til Thorvald Jensens Vej.
  • Ændring af hellespids ved vejadgang til parkeringsområdet på Thorvald Jensens Vej ved flytning af kantsten, så en sættevogn kan passere hjørnet uden at påkøre kantsten mv.
  • Etablering af et overkørbart areal i krydset Thorvald Jensens Vej /Vestergårdsvej.
  • Udvidelser i krydset Vestergårdsvej /Ormslevvej for at skaffe plads til højresvingende sættevogn.
  • Nødvendige tilpasninger af fortov mod Viby Ringvej i forbindelse med ændringer på parkeringsområdet.
  • Etablering af en hævet flade på Vestergårdsvej, der skal medvirke til at hastigheden holdes nede på strækningen.

Retsvirkningerne af lokalplanen

Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret.

Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

Klagevejledning

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen og kommuneplantillægget påklages af alle, der har retlig interesse i planerne. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over planerne, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens- eller kommuneplantillæggets indhold. Er der i forbindelse med lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Domstolsprøvelse

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.