06 feb

Tilladelse til udledning af filterskyllevand samt tag- og overfladevand fra Mårslet Vandværk til Giber Å

Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, Spildevandsbekendtgørelsens kap. 9 samt Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2, til:

Udledning af filterskyllevand samt tag- og overfladevand fra Mårslet Vandværk, Gammel Bedervej 11, 8320 Mårslet, matr. 5aæ, Mårslet By, Mårslet til Giber Å via udløb BU58