02 mar

Revideret udledningstilladelse for overfladevand fra boligområ-der ved Årslev Markvej og Duelandsvej, Årslev, via udløb MU49 til Årslev Engsø

Tilladelsen er en revision af ”Tilladelse til udledning af overfladevand fra boligområde ved Skibbyvej, Årslev, jf. lokalplan 839, via udløb MU201 til Årslev Engsø” meddelt den 17. marts 2010, som hermed bortfalder.

 

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, og kap. 9 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12/12/2017.