Tillæg til Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Tandrupvej 5, 8462 Harlev J.

Tillægget til miljøgodkendelse omhandler en udvidelse fra 288 til 390 dyreenheder i kvæg.

Husdyrbruget på Tandrupvej 5, 8462 Harlev J blev miljøgodkendt i 2009 efter husdyrbrugloven, hvor en produktion svarende til 310 dyreenheder blev godkendt men dog ikke fuldt udnyttet: En ny gyllebeholder og en ny møddingsplads blev ikke etableret, en ny kviestald blev ikke bygget, og en produktion svarende til kun 288 dyrenheder årligt blev etableret indenfor udnyttelsesperioden af miljøgodkendelsen.

I dette tillæg til miljøgodkendelse foretages udvidelse af dyreholdet fra 288 til 390 dyreenheder. Desuden opføres to tilbygninger, bestående af et velfærdsafsnit og en sygeafdeling, og en mindre staldbygning opføres til kalve. Endvidere omfatter projektet etablering af en ny møddingsplads, samt en ny gyllebeholder med omtrent samme beliggenhed som beskrevet i 2009- miljøgodkendelsen.

Aarhus Kommune har, som det fremgår af afgørelsen, vurderet, at udvidelsen med de stillede vilkår kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelsen kan ses her eller ved henvendelse til Teknik og Miljø.

 

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 3. august 2018.

 

Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email:

miljoeogenergi@aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk/klage