Tilladelse til udledning af overfladevand fra Beder-Beringvejen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelserne efter indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk . Her skal du logge på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

Ved bemærkninger, indsigelser eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 19/024722

For yderligere information kontakt:
Aarhus Kommune, Vand og Natur,
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand,
vandognatur@mtm.aarhus.dk