Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Århus Å

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, LBEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

Se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 6. juli 2018.
Søgsmålsfristen udløber den 8. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi,
for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.