Midlertidig tilladelse til udledning og nedsivning af overfladevand

Afgørelsen er meddelt i henhold til §§ 19 og 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017 og spildevandsbekendtgørelsen kap. 9 og 15, BEK nr. 1469 af 12/12/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, LBEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

Se hele afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 20. juli 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 22. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.