Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal ved Tiset Kirke, Ravnholtvej 2/Gammel Horsensvej 73A matr.nr. 1a Tiset By, Tiset

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/6/2017 og § 40 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1469 af 12/12/ 2017

Se hele afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 20. juli 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 21. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.