Tilladelse udledning af overfladevand fra kunstgræsbane til Brabrand Sø fra udløb MU71A

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 19 og 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/6/2017 og §40-41 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 726 af 01/06/2016

Se hele afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 20. juli 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 21. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik & Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.