Midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet grundvand

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017 og spildevandsbekendtgørelsen kap. 7, BEK nr. 1469 af 12/12/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, LBEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

Se afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 26. juli 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 28. december 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.