Vedtagelse af to vandløbsregulativer

Aarhus Byråd har 6. juni 2018 vedtaget reviderede vandløbsregulativer for Lyngbygård å og Tåstrup Bæk. Regulativerne er vedtaget med hjemmel i vandløbslovens § 12 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 6 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (BEK. Nr. 919 af 27/06/2016). De nye regulativer træder i kraft 27. juli 2018 eller når klagefristen er udløbet i nabokommunerne.

Regulativerne og tilhørende redegørelse kan findes ved at trykke på vandløbsnavnet i tabellen nedenfor.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på borger.dk eller virk.dk: Din klage skal være godkendt og du skal have betalt/bestilt en faktura i Klageportalen inden kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb for at klagen er korrekt indsendt. Se i øvrigt vedhæftede klagevejledning her.

Vandløb

Journalnummer

Lyngbygård Å

13/040475

Tåstrup Bæk

14/032094


For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, tlf. 8940 2713
eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk