Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Fiskbæk fra udløb GU12, i forbindelse med lokalplan 1020

Se afgørelsen her

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 08-07-2019

Søgsmålsfristen udløber den 09-12-2019

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, Vand og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100.