Høring af reguleringsprojekt efter vandløbsloven - Rødegevej 20

Projektet har til formål at genoprette afvandingen af overfladevand fra Rødegevej 22, således at afledningen ikke bliver forringet i forhold til tidligere, nu opfyldte, vandhul på Rødegevej 20 matr.nr. 2fp, Hjelmager By, Skødstrup.

 

Vandløbsgodkendelsen vil blive meddelt i henhold til vandløbslovens § 16 og § 17 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 5 og kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF.

 

Se hele afgørelsen her

 

Vurderingen om, at projektet ikke skal anmeldes til VVM screening er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

 

Projektet sendes hermed i høring i medfør af § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv. Høringsfrist er den 12. juni 2018.

 

Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 17/028279.

 

For yderligere information kontakt:

 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213

eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk