Godkendelse efter vandløbsloven – krydsning med spang over Ellebæk (vest for Lystrup)

Projektet har til formål at forbedre den rekreative forbindelse fra stisystemet (grussti) ved den nordvestlige del af Lystrup videre til klimatilpasningsprojektet Ellebæk beliggende på en del af matrikel 11x Elev By, Elev tilhørende Aarhus Kommune.

Vandløbsgodkendelsen vil blive meddelt i medfør af vandløbslovens § 47 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016. Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF.

Projektet har ikke været sendt i offentlig høring i 4 uger, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016, da vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke vil have indflydelse på de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk. Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestil en faktura i klageportalen inden klagefristens udløb for at klagen er korrekt indsendt. Se i øvrigt klagevejledning i afgørelsen.

Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 18/027822.

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi,
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213
eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk