Midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Lystrup Nord til Hjortshøj Bæk

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25/11/2019, spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1317 af 04/12/2019 samt indsatsbekendtgørelsen, BEK nr. 449 af 11/04/2019

Se hele afgørelsen her

Frister i afgørelsen:
Klagefristen udløber den 3. juni 2020.
Søgsmålsfristen udløber den 4. november 2020.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for ved se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen
Hvis du er fritaget for at benytte digital post, kan du indgive dine bemærkninger til spildevand, til Vand og Natur på telefonnr .: 8940 2213 eller pr. e-mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk. Derefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Eventuel klage sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk , borger.dk eller virk.dk typisk ved hjælp af NemID.