Miljøtilladelse til husdyrbruget på Løgtenvej 76, 8541 Skødstrup

Miljøtilladelsen omhandler husdyrbruget på Løgtenvej 76, 8541 Skødstrup. Der er tale om tilladelse af eksisterende stalde efter ny lovgivning. Dyreholdet består af slagtesvin.

Aarhus Kommune har, som det fremgår af afgørelsen, vurderet, at produktionen med de stillede vilkår kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelsen kan ses her.

Eller ved henvendelse til Teknik og Miljø.

 

Klagevejledning

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er d. 15. juni, 2020.

Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du er fritaget for at benytte digital post, kan du indgive dine bemærkninger telefonisk til Byggeri på telefonnr.: 8940 2213 eller pr. e-mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Nævnenes Hus’ hjemmeside: naevneneshus.dk/start-din-klage