Høring af vandløbsrestaurering i Ellerenden ved Moesgaard Museum

Det aktuelle projekt har til formål at forbedre naturtilstanden i Ellerenden, der er et privat vandløb beliggende ved Moesgaard Museum. I forbindelse med projektet etableres et nyt slynget forløb af Ellerenden, som kobles på det nærliggende vandløb Langballe Bæk.

Høring af restaureringsprojekt

Aarhus Kommune offentliggør restaureringsprojektet i 8 ugers offentlig høring i henhold til bestemmelserne i kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). Projektet kræver endelig tilladelse efter vandløbslovens § 37.

Bemærkninger eller forslag til projektændringer kan inden otte uger sendes til vandognatur@mtm.aarhus.dk

Samtidig meddeles dispensation til projektet efter § 65 i lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 1122 af 03/09/2018), idet der dispenseres fra § 3 i samme lov.

Hele projektet kan ses her

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen på http://www.borger.dk/ eller http://www.virk.dk/ . Her skal du logge på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

Ved bemærkninger, indsigelser eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 16/006428.

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Vand og Natur,

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 8940 2213

eller elektronisk til: vandognatur@mtm.aarhus.dk