Udledningstilladelse til Holmstrup Bæk

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1218 af 25/11/2019 og spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1317 af 04/12/ 2019

Se afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:
Klagefristen udløber den 30. oktober 2020
Søgsmålsfristen udløber den 2. april 2021

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen:
Fremgår af afgørelsen. Vi går opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk typisk ved hjælp af NemID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Vand og Natur, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand eller pr- e-mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.