Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBEK nr 1121 af 3/9/2018 og spildevandsbekendtgørelsen kap. 7, BEK nr. 1469 af 12/12/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, BEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

Se afgørelsen her

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 18. oktober 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 20. marts 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.